ReadyPlanet.com
banner
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
โครงการผูกเสี่ยวแข่งเรือพื้นบ้าน จังหวัดนครราสีมา อำเภอโนนสูง

  

  

๓. อำเภอโนนสูง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
          ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาจากท้องถิ่นจำนวน ๑๖ ตำบล ดังนี้
                   ๑. ตำบลโนนสูง                               ๒. ตำบลใหม่
                   ๓. ตำบลดอนหวาย                          ๔. ตำบลด่านคล้า
                   ๕. ตำบลโตนด                                ๖. ตำบลบิง
                   ๗. ตำบลดอนชมพู                          ๘. ตำบลพลสงคราม
             ๙. ตำบลมะค่า                                 ๑๐. ตำบลลำมูล
                   ๑๑. ตำบลลำคอหงส์                       ๑๒. ตำบลเมืองปราสาท
                   ๑๓. ตำบลธารปราสาท                    ๑๔. ตำบลขามเฒ่า
                   ๑๕. ตำบลหลุมข้าว                         ๑๖. ตำบลจันอัด
          กิจกรรมมีทั้งหมด ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ ชมนิทรรศการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนด ใหม่ ดอนหวาย ลำมูล ปริทัศน์
กิจกรรมที่ ๒ การแสดงของนักเรียนทั้งหมด ๑๘ ชุดบนเวทีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนด ใหม่ ดอนหวาย ลำมูล ปริทัศน์
          ชุดที่ ๑ ระบำไกรกาสสำเริง โรงเรียนบ้านดอนหวาย
          ชุดที่ ๒ รำนพรัตน์ โรงเรียนบ้านโตนด
          ชุดที่ ๓ รำโก๊ยมือ โรงเรียนบ้านหนองจำปา
          ชุดที่ ๔ ฟ้อนมาลัย โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
          ชุดที่ ๕ รำอวยพรอ่อนหวาน โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
          ชุดที่ ๖ วงจรชีวิตผีเสื้อ โรงเรียนบ้านหนองโจด
          ชุดที่ ๗ ฮูล่าฮูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรา
          ชุดที่ ๘ เด็กไทย วัยใส ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนม่วง
          ชุดที่ ๙ ระบำดอกบัว โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
          ชุดที่ ๑๐ รำไทย โรงเรียนบ้านใหม่
                      ชุดที่ ๑๑ รำนาคี ศรีลำมูล โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
          ชุดที่ ๑๒ เซิ้งกะโป๋ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
          ชุดที่ ๑๓ เซิ้งกระติ๊บ โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
          ชุดที่ ๑๔ สาวกันตรึม โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ๗
          ชุดที่ ๑๕ สาวลำซิ่ง โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
          ชุดที่ ๑๖ ไตรมิตนาฏการ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
          ชุดที่ ๑๗ รำกลองยาว โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
          ชุดที่ ๑๘ โชว์วงเมโลเดียน โรงเรียนบ้านถนนถั่ว
กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันพายเรือพื้นบ้านของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเทศบาลตำบลใหม่ เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันพายเรือพื้นบ้านระดับอำเภอ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอโนนสูง
กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันพายเรือพื้นบ้านระดับอำเภอ ของกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอโนนสูง
 ๔.๑ แข่งขันพายเรืออีโปง        
          - ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลลำมูล
           - รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลดอนชมพู
          - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ตำบลบิง
          - รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ตำบลใหม่
          - รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ ตำบลด่านคล้า
 ๔.๒ แข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด
          - ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลเมืองปราสาท
           - รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลธารปราสาท
          - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ตำบลลำมูล
          - รองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ตำบลพลสงคราม
          - รองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ ตำบลดอนชมพู
 ๔.๔ การแข่งขันชกมวยทะเล
          - ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลด่านคล้า
          - รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลธารปราสาท
          - รองชนะเลิศอันดับ ๒ (ได้รับร่วมกัน ๒ ทีม) ได้แก่ ตำบลใหม่ และตำบลโตนด
กิจกรรมที่ ๕ ร่วมรับประทานอาหารเย็น “กินเข่าค่ำ”
          รับประทานอาหารโต๊ะจีนจำนวน ๕๐๐ โต๊ะ ๆ ละ ๘ ท่าน    
กิจกรรมที่ ๖ การประกวด ๑ นักร้อง ๑๐ แดนเซอร์
          - ชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลธารปราสาท
           - รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ตำบลด่านคล้า
          - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ตำบลดอยหวาย
                   - ที่เหลือได้รับรางวัลชมเชย
 กิจกรรมที่ ๗ การแสดงคอนเสิร์ต โดย วงโอปอลอิเลคโทน
 
 
 
 
 
 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 1
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 2
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 3
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 4
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 5
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 6
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 7
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 8
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 9
โครงการไหว้พระเส้นทางศรัทธามหามงคล วัดพื้นที่ของภาคกลาง รุ่นที่ 10
โครงการผูกเสี่ยวแข่งเรือพื้นบ้าน จังหวัดนครราสีมา อำเภอโนนแดง
โครงการผูกเสี่ยวแข่งเรือพื้นบ้าน จังหวัดนครราสีมา อำเภอลำทะเมนชัย
โครงการผูกเสี่ยวแข่งเรือพื้นบ้าน จังหวัดนครราสีมา อำเภอประทายCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 7/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ถนนกำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-44252444 โทรสาร 0-44259691