บุคลากร

6 ธ.ค. 2559      228 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา


นายชอบ สร้อยจิตต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

 นางสาวจีระนันท์ ศรีวงษ์ชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวเกศกนก หมีกุละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มและแผนงาน หัวหน้าแผนประจำเขตอารยธรรมอีสานใต้

 นางสาวธัญญาลักษณ์ วิริยานุชิต นักจัดการงานทั่วไป

 นางณัฐกฤตา เสยกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำศูนย์ปฏิบัติการ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

 นางสาวอารียา มีประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

 นางสาวณชารีญา เจริญสุข เจ้าหน้าที่สถิติประจำจังหวัดนครราชสีมา

 นางสาวชนิดา แสนโครต เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 นางสาวกัญญานัท ขวาไทย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นางสาวพิชยา ศรีระอุดม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นางสาวสาริณี สว่างภพ เจ้าหน้าที่พลศึกษา กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา