ความเป็นมาของหน่วยงาน

22 มี.ค 2561      527 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print


ที่ตั้งสำนักงาน
สถานที่ทำงาน เดิมเมื่อครั้งเป็นศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาฟุตบอลด้านมีหลังคา ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ และย้ายมายังสำนักงานที่ตั้งใหม่ โดยขออนุญาตใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เลขที่ ๗/๑ ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ เป็นสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon Ratchasima Province Tourism and Sports Office ประวัติความเป็นมา


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยปรับเปลี่ยนโอนหน่วยงาน จากศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคราชสีมา และในปี ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ จึงได้ยกระดับ ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จนปัจจุบัน มีผู้บริหารดำรงตำแหน่งมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๕ คน ดังนี้


๑. นายคล้อย จันทร์มา ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษา กีฬาและนันทนาการจังหวัดนครราชสีมา


๒. นายมนตรี ปิยากูล ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕- ๒๕๔๗


๓. นายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗- ๒๕๕๐


๔. นายอักษร แสนใหม่ ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗


๕. นายพิเชษฐ์ เดชคำภู ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘


๖. นายมนตรี ปิยากูล ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคราชสีมา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน