South Isan CBT Tourism Fest 2018

28 ส.ค. 2561      144 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้

South Isan CBT Tourism Fest 2018

ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้อย่างยั่งยืน

 

ภายในงานมีนิทรรศการผลงานวิจัย การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย 

      1. การพัฒฯาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอีสานใต้

      2. ศึกษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

      3. พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

      4. พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยว

นิทรรศการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอีสานใต้ 20 ชุมชน 

นิทรรศการการท่องเที่ยว MICE นครราชสีมา

นิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา GEO Tourism

กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีสานใต้

กิจกรรมการแสดงจากชุมชน

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอีสานใต้

2. จัดเวทีเผยแพร่องค์ความรู้และการวิจัยด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

3. พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการท่องเที่ยว

5. เผยแพร่ความรู้ด้านท่องเที่ยวไปสู่นักท่องเที่ยว