โครงการฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำและการรับมือจากการจมน้ำสำหรับเยาวชน

31 ต.ค. 2561      75 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

จัดการอบรมฝึกทักษะการว่ายน้ำและการรับมือการจมน้ำสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี ด็อกเตอร์เบญจพล เบญจพลากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการอบรม พร้อมด้วย ผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมการฝึกทักษะในครั้งนี้ ในปี 2560

จากการรายงานการเสียชีวิตของสำนักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีจำนวนของเยาวชนไทยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำถึง 708 ราย โดยจำนวนของการเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าวมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 304 ราย ตามด้วยภาคกลาง 172 ราย,ภาคใต้ 114 ราย ,ภาคตะวันออก 64 ราย, ภาคเหนือ 35 ราย และกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 19 ราย ซึ่งหากรวมเอาตัวเลขที่ไม่ได้รายงานผ่านสำนักโรคไม่ติดต่อแล้ว พบว่าประชากรไทยเฉลี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง 4,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กในช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี สูงถึงหนึ่งในสามคือ 1,400 คน โดยเฉลี่ยต่อปี ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่มีจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตสูงที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยมีอัตราการจมน้ำที่สูง พบว่านอกจากความเผอเรอและประมาทของทั้งผู้ปกครองและเด็กเองแล้ว การขาดทักษะการว่ายนาและการขาดความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์การจมน้ำของทั้งตนเองและผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลัก โดยการที่เด็กจะสามารถมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้สามารถรับมือกับ สถานการณ์การจมน้ำของตนเองและผู้อื่นได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกหัดทั้งทักษะการว่ายน้ำ ทักษะการ ช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ประสบภัย และผู้ให้การช่วยเหลือ